بازدید جناب اقای دکتر رئیسی

 

بازدید جناب اقای دکتر رئیسی از غرفه ی پویندگان راه سعادت