• حاجيان، امير؛
    نورنگ، احمد؛ صادقيان ،حميد رضا؛اقبالي، محمد علي؛ “تحليل زنجيره­ي تأمين با رويکرد پويايي­هاي سيستم مطالعه موردي: شرکت توليد کننده تجهيزات پزشکي در ايران”هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندس صنايع مهر1389.
  • حاجيان، امير؛ اقبالي، محمد علي؛ آرمان مهر، مسلم؛ کرمي راويز، علي؛” ارزيابي استراتژيک تأمين کنندگان وابسته با استفاده از فرايند تصميم گيري چند شاخصه ترکيبي”چهارمين کنفرانس بين­المللي مديريت استراتژيک دي 1388.

 

  • حاجيان، امير؛ نورنگ، احمد؛ اقبالي، محمد علي؛ “مديريت ريسک­هاي زنجيره تأمين در بهينه­سازي فرآيند توليد، مورد کاوي: شرکت توليد  کننده تجهيزات پرشکي  در ايران ” اولين کنفرانس بين­المللي و سومين کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تأمين”    آبان1388   .

شالباف، رضا؛ وفادوست، منصور؛ شالباف، احمد “تشخيص 6 واژه گفتاري از روي حرکات لب با استفاده از تصاوير رنگي”  دوازدهمين کنفرانس بين‌المللي کامپيوتر، دانشگاه شهيد بهشتي، 1385.

 

شالباف، رضا؛ وفادوست، منصور؛ شالباف، احمد”لب خواني به کمک پردازش تصاوير به منظور کمک به معلولين حرکتي گفتاري” سيزدهمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي پزشکي، دانشگاه صنعتي شريف، اسفند 1385.

 

  • شالباف، رضا؛ وفادوست، منصور؛ شالباف، احمد “بازشناسي ديداري گفتار با استفاده از مدل‌هاي شکل فعال و مدل‌هاي مخفي مارکوف ” چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران، دانشگاه فردوسي مشهد، بهمن

 

  • شالباف، رضا؛ وفادوست، منصور؛ شالباف، احمد “استخراج کانتور لب با استفاده از تصاوير رنگي ” چهارمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران،دانشگاه فردوسي مشهد، بهمن 1385.