بازدید وزیر بهداشت اندونزی و هیئت همراه از شرکت پویندگان راه سعادت