بازدید دادستان عمومی و انقلاب تهران از شرکت دانش بنیان پویندگان راه سعادت
آقای علی صالحی
دادستان عمومی و انقلاب تهران همزمان با چهارمین روز از هفته قوه قضاییه از شرکت دانش بنیان پویندگان راه سعادت بازدید نمود
در این بازدید دادستان تهران از نزدیک در جریان تولیدات و اقدامات شرکت پویندگان در حوزه تجهیزات پزشکی قرار گرفت
همچنین مشکلات و موانع تولید و صادرات تجهیزات پزشکی بررسی شد