اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در این بازدید با دستاوردهای شرکت پویندگان در حوزه‌های طراحی تولید و صادرات آشنا و در جریان برنامه های آینده شرکت قرار گرفتنددر این بازدید آقای مهندس یعقوب زاده بعنوان رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران بر لزوم تغییر ساختار و تفکیک تجهیزات پزشکی از دارو در رویکرد وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس و تشکیل جلسات اختصاصی. در حوزه تجهیزات در کمیسیون بهداشت مجلس تاکید
و خواستار نظارت اعضای کمیسیون بر اجرای کامل و موثر قوانین مصوب مجلس از جمله قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون استفاده حداکثری از تولید داخل و سیاست های کلی اصل 44 و قانون بهبود فضای کسب و کار شدند
همچنین بر استفاده از نظرات مشورتی و تخصصی تشکلهای رسمی مرتبط در چهار چوب قوانین تأکید شد
اعضای محترم کمیسیون بهداشت مجلس
در خاتمه بازدید نظرات خود را در خصوص شرکت پویندگان راه سعادت در دفتر یاد بود شرکت مرقوم. نمودند