به پاس یک عمر تلاش برای موفقیت کشور بعنوان (میراث ماندگار کسب و کار ایران )از سوی باشگاه توسعه کسب و کار یونسکو-ایران انتخاب و نام ایشان در ایران فهرست ثبت می شود